REGULAMIN
INTERNETOWEGO SERWISU AUKCYJNO-OGŁOSZENIOWEGO
ALTRADO.PL

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.    USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISU INTERNETOWEGO
3.    AUKCJA, KUPUJĘ ORAZ ZAWARCIE I WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY
4.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
5.    POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
6.    PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ (DOTYCZY KONSUMENTÓW)
7.    POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
8.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.    WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.    Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.altrado.pl prowadzona jest przez JANA KOWALSKIEGO prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JAN KOWALSKI (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Przykładowa 12, 22-222 Przykładowo) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 123123123, REGON 123123123, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
1.2.    Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Serwisu internetowego (z wyjątkiem pkt. 7 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy.
1.3.    Serwis Internetowy jest platformą przeznaczoną dla osób – Sprzedających i Kupujących, które z jednej strony posiadają Produkty, które mogą być przedmiotem Umowy Sprzedaży, a z drugiej strony są zainteresowane zawarciem takiej umowy. Usługodawca nie jest stroną zawieranych Umów Sprzedaży, udostępnia jedynie miejsce – Serwis Internetowy, która umożliwia zawieranie takich umów. Serwis Internetowy umożliwia również zamieszczanie Ogłoszeń.
1.4.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Serwisu internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
1.5.    Definicje:
1.5.1.    AUKCJA – aukcja, procedura zawierania Umowy Sprzedaży w Serwisu internetowego, w ramach której Sprzedający poprzez wystawienie Produktu zaprasza Kupujących do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży danego Produktu celem zawarcia Umowy Sprzedaży z Kupującym, który zaoferował najwyższą cenę (licytacja). Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny Kupujący złożył ofertę korzystniejszą.
1.5.2.    CENA SPRZEDAŻY – cena z tytułu Umowy Sprzedaży Produktu.
1.5.3.    CENNIK – cennik odpłatnych funkcjonalności Konta stanowiący załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu.
1.5.4.    DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.5.5.    FORMULARZ SPRZEDAŻY – formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Sprzedającemu wystawienie Produktu na Aukcji lub w ramach Kupuję, w szczególności poprzez dodanie Produktu oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
1.5.6.    FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Serwisu internetowego umożliwiający utworzenie Konta.
1.5.7.    KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.5.8.    KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór funkcjonalności umożliwiających udział w Aukcjach oraz Kupuję, a także zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, w tym informacje o jego działaniach w ramach Serwisu Internetowego, w szczególności o wystawionych przez niego Produktach na Aukcji lub w ramach Kupuję oraz o Aukcjach lub Kupuję, w których bierze lub brał udział.
1.5.9.    KUPUJĄCY – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedającym.
1.5.10.    KUPUJĘ – procedura zawierania Umowy Sprzedaży w Serwisie Internetowym, w ramach której Sprzedający poprzez wystawienie Produktu zaprasza Kupujących do złożenia oferty zawarcia Umowy Sprzedaży danego Produktu po stałej, określonej przez Sprzedającego z góry Cenie Sprzedaży.
1.5.11.    PRODUKT – dostępna w Serwisu internetowego rzecz ruchoma lub usługa mogąca być albo będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Sprzedającym a Kupującym. Dokładny opis Produktu wskazany jest na stronie internetowej Serwisu Internetowego, przy danym Produkcie.
1.5.12.    REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
1.5.13.    USŁUGODAWCA – JAN KOWALSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JAN KOWALSKI (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Przykładowa 12, 22-222 Przykładowo) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 123123123, REGON 123123123, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
1.5.14.    UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży lub wykonania Produktu zawierana albo zawarta między Sprzedającym, a Kupującym za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
1.5.15.    USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu internetowego.
1.5.16.    USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
1.5.17.    USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
1.5.18.    SPRZEDAJĄCY – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży z Kupującym.
1.5.19.    SERWIS INTERNETOWY, SERWIS INTERNETOWY – serwis internetowy - serwis internetowy Usługodawcy dostępna pod adresem internetowym: www.altrado.pl.
1.5.20.    OFERTA - oferta Kupującego składana w toku Aukcji lub w ramach Kupuję i zmierzająca bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedającym.
2.    USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISU INTERNETOWEGO
2.1.    W Serwisu internetowego dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto.
2.1.1.    Konto– korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola akcji oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: login, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
2.1.1.1.    Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie, z zastrzeżeniem odpłatnych funkcjonalności wskazanych w Cenniku, przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub też pisemnie na adres: ul. Przykładowa 12, 22-222 Przykładowo.
2.1.1.2.    Usługodawca udostępnia Klientowi możliwość płatności przelewem tradycyjnym – dane dotyczące rachunku wskazane są na stronie Serwisu Internetowego, w ramach Konta, w zakładce „Płatności”. Usługobiorca obowiązany jest dokonać płatności w terminie 30 dni w przypadku przekroczenia tytułem naliczonych opłat za korzystanie z odpłatnych funkcjonalności wskazanych w Cenniku kwoty 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych).
2.1.1.3.    Usługobiorca będący konsumentem, który zawarł z Usługodawcą umowę o korzystanie z Konta, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub też pisemnie na adres: ul. Przykładowa 12, 22-222 Przykładowo. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
2.1.1.4.    W wypadku Usługobiorców będących konsumentem Usługodawca może wypowiedzieć umowę o korzystanie z Konta w przypadku, gdy Usługobiorca w sposób bezprawny rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter bezprawny i obiektywny. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
2.1.1.5.    W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o korzystanie z Konta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami Usługodawca zastrzega sobie prawo do wezwania Usługobiorcy niebędącego konsumentem do usunięcia lub zmiany treści wprowadzonych przez takiego Usługobiorcę w ramach Serwisu Internetowego naruszających Regulamin, w szczególności gdy zawierają one treści o charakterze bezprawnym albo niezgodne z rzeczywistością. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia treści wprowadzonych przez takiego Usługobiorcę w ramach Serwisu Internetowego naruszających Regulamin, w szczególności gdy zawierają one treści o charakterze bezprawnym albo niezgodne z rzeczywistością.
2.2.    Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu internetowego: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) dowolna przeglądarka internetowa zaktualizowana do najnowszej wersji; (4) włączenie w przeglądarce internetowej obsługi Javascript.
2.3.    Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
3.    AUKCJA, KUPUJĘ ORAZ ZAWARCIE I WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY
3.1.    Wystawione w Serwisu internetowego w ramach Aukcji i Kupuję Produkty widoczne są dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy przez czas i na warunkach na jakich dana Aukcja albo Kupuję zostały zamieszczone. Wystawić Aukcję lub Kupuję oraz wziąć w nich udział może jedynie Usługobiorca posiadający Konto w Serwisu internetowego i na warunkach wskazanych w Regulaminie oraz w opisie samej Aukcji lub Kupuję.
3.2.    Sprzedający zobowiązuje się do niewystawiania na Aukcji lub Kupuję Produktów, których sprzedaż lub wykonanie narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.
3.3.    Umowa Sprzedaży zawierana jest między Sprzedającym, a Kupującym w ramach Aukcji lub Kupuję.
3.4.    W ramach Aukcji Sprzedający może ustalić cenę minimalną, tj. najniższą cenę, za jaką zgadza się zawrzeć Umowę Sprzedaży. Wysokość ceny minimalnej nie jest jawna dla Usługobiorców do momentu zaoferowania przez Usługobiorcę biorącego udział w Aukcji ceny równej bądź wyższej od ceny minimalnej. Złożone w trakcie Aukcji oferty niższe od ceny minimalnej nie są brane pod uwagę przy ustalaniu wyniku Aukcji.
3.5.    Wystawienie Aukcji lub Kupuję przez Sprzedającego jest odpłatne na zasadach wskazanych w Cenniku.
3.6.    Sprzedający wystawiający Aukcję lub Kupuję obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków Umowy Sprzedaży. Wystawienie Aukcji lub Kupuję nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich i powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Sprzedającego. Aukcja lub Kupuję powinna zawierać wymagane prawem informacje, w szczególności Sprzedający będący przedsiębiorcą obowiązany jest do przestrzegania z należytą starannością wszelkich przepisów dotyczących ochrony praw konsumenta, w szczególności obowiązków informacyjnych o których mowa w art. 12 Ustawy o Prawach Konsumenta.
3.7.    Na żądanie Kupującego zainteresowanego Produktem wystawiający Aukcję lub Kupuję Sprzedający obowiązany jest także udzielić, bez zbędnej zwłoki, wyjaśnień dotyczących przedmiotu i warunków Umowy Sprzedaży.
3.8.    Sprzedający obowiązany jest do zamieszczenia Aukcji lub Kupuję w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju Produktu oraz w języku polskim. Sprzedający obowiązany jest do niezamieszczania w jednym czasie więcej niż jednej Aukcji lub Kupuję dotyczących tego samego przedmiotu.
3.9.    Sprzedający będący przedsiębiorcą obowiązany jest do przestrzegania praw konsumenta, w szczególności dotyczących prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny oraz reklamacji.
3.10.    Sprzedający obowiązany jest do niezamieszczania w treści Aukcji lub Kupuję informacji umożliwiających kontakt poza Serwisem Internetowym. Informacje te mogą być zamieszczone wyłącznie w oznaczonych polach Formularza Sprzedaży.
3.11.    Procedura wystawienia Aukcji lub Kupuję
3.11.1.    W celu wystawienia Aukcji lub Kupuję należy wypełnić Formularz Sprzedaży. Wystawienie może być dokonane jedynie przez Usługobiorcę posiadającego Konto w Serwisie Internetowym i zalogowanego na nie.
3.11.1.1.    W Formularzu Sprzedaży niezbędne jest podanie następujących danych: tytuł, kategoria, lokalizacja (ulica, miejscowość), opis Produktu, cena (w tym cena początkowa, minimalna oraz Kupuję), ważność (okres wyświetlania w Serwisie Internetowym), czas zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dodatkowe warunki Umowy Sprzedaży (w tym zakresie Sprzedający może odesłać także do ogólnych warunków Umowy Sprzedaży zdefiniowanych przez niego w ramach swojego Konta). Fakultatywnie Sprzedający ma możliwość podania także innych danych w zależności od kategorii Produktu oraz zdjęć w liczbie oraz w formatach podanych na stronie Serwisu Internetowego, a także skorzystania z fakultatywnych odpłatnych funkcjonalności.
3.11.2.    Po wypełnieniu Formularza Sprzedaży Sprzedający klika pole „Zakończ oraz opublikuj aukcję” - z tą chwilą Aukcja lub Kupuję zostaje wystawiona w Serwisie Internetowym. Aukcja lub Kupuję są widoczne w Serwisie Internetowym maksymalnie w ciągu 1 Dnia Roboczego. Sprzedający informowany jest o zamieszczeniu Oferty w ramach Konta oraz poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany adres poczty elektronicznej.
3.12.    Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży między Sprzedającym i Kupującym – Kupuję
3.12.1.    Umowa Sprzedaży w przypadku Kupuję jest zawierana w wyniku przyjęcia przez Sprzedającego Oferty Kupującego. Umowa Sprzedaży jest zawierana na warunkach wskazanych w opisie Produktu wystawionego w ramach Kupuję.
3.12.1.1.    Złożenie Oferty przez Kupującego polega na wykonaniu przez Kupującego następujących kroków (1) wybraniu przez Kupującego Produktu dostępnego w Serwisie Internetowym w ramach Kupuję; (2) kliknięciu dostępnego w opisie Produktu pola „Kupuję!”; (3) następnie kliknięciu na nowowyświetlonej stronie pola ”Tak, potwierdź!”; (4) kliknięciu pola „Tak, Kupuję! .
3.12.1.2.    Następnie Sprzedającemu i Kupującemu w odpowiednich zakładkach w ramach Konta umieszczana jest niezwłocznie automatyczna informacja, która zawiera potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży – z tą chwilą zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Sprzedającym, a Kupującym. Dodatkowo Sprzedającemu i Kupującemu przesyłana jest niezwłocznie automatyczna wiadomość zawierająca potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
3.13.    Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży między Sprzedającym i Kupującym – Aukcja
3.13.1.    Umowa Sprzedaży w przypadku Aukcji jest zawierana w wyniku przybicia, w wypadku jeżeli zgodnie z zasadami przewidzianymi w Regulaminie oraz opisie Aukcji ustalony zostaje jej zwycięzca. Zwycięzcą Aukcji jest Kupujący, który w toku Aukcji do momentu jej zakończenia złoży najwyższą cenowo Ofertę, a jednocześnie Oferta ta będzie wyższa bądź równa cenie minimalnej ustalonej przez Sprzedającego.
3.13.1.1.    Złożenie Oferty przez Kupującego polega na wykonaniu przez Kupującego następujących kroków (1) wybraniu przez Kupującego Produktu dostępnego w Serwisie Internetowym w ramach Aukcji; (2) podaniu proponowanej Ceny Sprzedaży; (3) kliknięciu dostępnego w opisie Produktu pola „Licytuj!”; (3) a następnie kliknięciu na nowowyświetlonej stronie pola ”Tak, licytuj” .
3.13.2.    Przybicie następuje poprzez umieszczenie Sprzedającemu i Kupującemu będącemu zwycięzcą Aukcji w odpowiednich zakładkach w ramach ich Kont niezwłocznie po zakończeniu Aukcji automatycznej informacji, która zawiera potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży – z tą chwilą zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Sprzedającym, a Kupującym, który jest zwycięzcą Aukcji. Dodatkowo Sprzedającemu i Kupującemu przesyłana jest niezwłocznie automatyczna wiadomość zawierająca potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
3.14.    Po zawarciu Umowy Sprzedaży dalszy tok postępowania Sprzedającego i Kupującego wynika z obowiązujących przepisów prawa.
4.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
4.1.    Reklamacje związane z Umową Sprzedaży Kupujący składa bezpośrednio Sprzedającemu.
4.2.    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Serwisu internetowego Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub też pisemnie na adres: ul. Przykładowa 12, 22-222 Przykładowo.
4.2.1.    W opisie reklamacji Usługodawca zaleca podanie jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
4.2.2.    Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.
5.    POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
5.1.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Usługobiorca ma możliwość między innymi zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej. Usługobiorca może uzyskać także bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
6.    POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
6.1.    Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Usługobiorców niebędących konsumentami.
6.2.    W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
6.3.    Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do takiego Usługobiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
6.4.    Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
7.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1.    Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
7.2.    Zmiana Regulaminu:
7.2.1.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności, zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
7.2.2.    W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
7.2.3.    W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
7.3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:
ALTRADO.PL JAN KOWALSKI
ul. Przykładowa 12, 22-222 Przykładowo
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO REGULAMINU – CENNIK – ODPŁATNE FUNKCJONALNOŚCI KONTA W SERWISIE INTERNETOWYM

Wysokość opłaty za wystawienie i marża od aukcji/licytacji

Kwota operacji (w zł)

Opłata za wystawienie (w zł + VAT)

Marża (% kwoty operacji + VAT)

0,01 - 1

bez opłat

8,00

1,01 - 2,99

0,10

5,00

3,00 - 9,99

0,30

6,50

10,00 - 49,99

0,50

6,00

50,00 - 124,99

0,85

5,50

125,00 - 249,99

1,00

5,00

250,00 - 624,99

1,30

4,00

625,00 - 999,99

1,50

3,00

1000,00 - 2999,99

1,50

2,50

3000,00 - 4999,99

1,50

2,10

5000,00 - 7999,99

1,50

2,00

8000,00 - 14999,99

1,50

1,50

15000,00 - 22999,99

1,80

1,00

23000,00 - 39999,99

2,00

0,95

40000,00 +

2,00

0,70

 

 

Najnowsze oferty

Co nas wyróżnia?
Altrado.pl jest serwisem łączącym w sobie cechy portalu:
Aukcyjnego
Ogłoszeniowego
Sprzedażowego
Dołącz do nas już dziś!